INFOBROCHURE
NIEUWE BROCHURE VOLGT
 
WAT TE DOEN BIJ SPORTONGEVAL

Indien je gekwetst raakt op training of op wedstrijd, is het belangrijk dat je altijd een ongevalaangifte laat invullen.

Waar kan men een blanco ongevalformulier bekomen?
 

 • Op het jeugdsecretariaat (Heidestraat) of in de kantine op de Waardestraat of download het formulier hier onder

 • Via je trainer of afgevaardigde
   

Gelieve de volgende aandachtspunten nauwkeurig te volgen:

Het medische luik dient door de behandelende geneesheer ingevuld te worden.
Je dient de volgende informatie rechtstreeks op het formulier of in bijlage te vermelden

 

 • Tijdens welke wedstrijd of training

 • Omstandigheden van het ongeval
   

Gelieve steeds een klevertje van de mutualiteit te voorzien op de achterzijde.
Het formulier dient zo snel mogelijk aan het jeugdsecretariaat van KFC Diepenbeek afgegeven te worden (een aangifte die door jezelf naar de KBVB verstuurd wordt zal door hen geweigerd worden).

Zonder goedkeuring van de voetbalbond worden beurten kinesitherapie of andere behandelingen niet terugbetaald. De behandelende arts dient van bij de eerste keer te vermelden of er / en hoeveel kinebeurten nodig kunnen zijn.

Bepaalde medicamenten of verbanden worden niet terugbetaald, alsook het supplement voor bijvoorbeeld een eenpersoonskamer in het ziekenhuis.
 

Het document dient uiterlijk 14 werkdagen na het ongeval aanwezig te zijn op de voetbalbond (poststempel is niet geldig). Dit betekent dat je het formulier binnen de 14 kalenderdagen correct ingevuld aan het secretariaat moet bezorgen.
 

Formulieren zonder klever van de mutualiteit of zonder informatie over de omstandigheden van het ongeval of informatie over de welke training of wedstrijd worden niet behandeld en terugbezorgd aan de betrokkene.

Na indienen van het formulier krijg je een gekleurd formulier (genezingsattest) van de voetbalbond (via het jeugdsecretariaat van KFC Diepenbeek). Dit formulier dient bij genezing door de behandelende geneesheer ingevuld te worden.
 

In dit document staat vermeld hoeveel eventuele sessies kinesitherapie er terugbetaald worden. Let op indien de geneesheer beslist dat er later behandelingen nodig zijn moet dit eerst aangevraagd worden aan de voetbalbond (via het jeugdsecretariaat van KFC Diepenbeek).
 

Het ingevulde document dient dan bij voorkeur samen met de verzamelstaat van onkosten, afgeleverd door de mutualiteit, aan het secretariaat terugbezorgd te worden. Indien er facturen van het ziekenhuis zijn dienen de originele exemplaren meegestuurd te worden (vaak worden deze facturen veel later verstuurd door het ziekenhuis).
 

De voetbalbond zal op basis van de ingediende onkosten een gedeelte terugbetalen. Er is sowieso een forfaitair bedrag van ongeveer 10 euro dat niet terugbetaald wordt. De uitbetaling gebeurt steeds op rekening van de club die het bedrag dan aan de speler of ouders geeft.

Meer informatie kan je bekomen bij Rudi Machiels (AVJO)

E-mail: rudi.machiels@kfcdiepenbeek.be

 
MUTUALITEIT

Terugbetalingen ziekenfondsen
 

Sporten en bewegen is gezond. Daarom sporen de ziekenfondsen iedereen aan om zich aan te sluiten bij een sportclub of deel te nemen aan sportkampen. Dit doen ze door o.a. één keer per kalenderjaar een deel van het inschrijvingsgeld terug te betalen.

Wat te doen?

 1. Download het aanvraagformulier van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent en laat het door een jeugdbestuurslid invullen.

 2. Bezorg het ingevulde formulier aan je ziekenfonds.

 3. De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

 
CHARTERS

KFC Diepenbeek sluit zich aan bij het charter van de KBVB inzake antiracisme en discriminatie

Rode kaart tegen racisme en discriminatie
 

De voetbalclubs erkennen de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomsten. De voetbalclubs kunnen veel doen voor het bevorderen van participatie. Daarom zullen ze, in het raam van hun opvoedende opdracht, promotie voeren voor meer fair-play en zullen ze de rode kaart tonen aan alle vormen van racisme en discriminatie.

 • Door via al hun acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te verspreiden;

 • Door de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen;

 • Door op te treden als een opvoedende kracht die de samenwerking tussen de gezinnen, het schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevordert;

 • Door opname in hun reglement van inwendige orde van een expliciet verbod van elke vorm van racisme en van elke andere vorm van discriminerende houding, zoals antisemitisme, homofobie, seksisme, islamfobie… en van de ermee gepaard gaande symbolen;

 • Door het geven van instructies aan hun leden en verantwoordelijken om de toegang tot de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt;

 • Door zich te engageren tot het verwijderen van alle provocerende symbolen en teksten in en rond hun voetbalvelden en op de internetsites;

 • Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie;

 • Door het overmaken van alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties;

 • Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, of van gespecialiseerde verenigingen, zoals het MRAX en de Liga voor de Mensenrechten;

 • Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap en door de realisatie, daar waar mogelijk, van de passende voorzieningen om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken;

 • Door de regelmatige evaluatie van de principes vervat in dit charter. Daartoe kunnen de clubs ondersteuning vragen aan de gespecialiseerde instellingen, aan de bondsinstanties en aan de Minister bevoegd voor Sport;

De clubs zorgen voor de bekendmaking van dit charter bij alle personen die deelnemen aan het voetbalgebeuren.

De clubs verbinden zich tot zichtbare en leesbare plaatsing en/of aanplakking van dit charter aan de toegangen tot de terreinen, in de kleedkamers, kantines en tribunes.

Bij KFC Diepenbeek moeten alle vormen van racisme en discriminatie onmiddellijk gemeld worden aan de TVJO, AVJO of onze ombudsvrouw.

 
 
PANATHLONVERKLARING
 
GDPR

Vanaf 25 mei 2018 legt Europa een nieuwe privacywetgeving op aan grote bedrijven, maar ook aan kleinere verenigingen zoals KFC Diepenbeek. GDPR (Global Data Protection Regulation) of ook AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als voetbalclub respecteren wij de GDPR-regelgeving. De privacyverklaring van KFC Diepenbeek vind je hieronder

 

Spelers, trainers, afgevaardigden en bestuursleden dienen steeds onderstaande invulfiche te ondertekenen en af te geven aan één van de jeugdbestuursleden.

 
BLESSURE PREVENTIEPLAN