MISSIE EN VISIE
OPLEIDINGPLAN

ONDER CONSTRUCTIE

 
JEUGDBESTUUR
 
 
AFGEVAARDIGDEN
 
 
JEUGD-KINESIST
 
OMBUDSMAN
 
OUDERRAAD

INLEIDING
 

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de jeugdspelers en dient als klankbord.

De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan voor het jeugdbestuur – zonder wettelijke bevoegdheden –  en heeft geen beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid van het jeugdbestuur.

Wie zijn de leden van de ouderraad?

Deze raad is in volle oprichting. Kandidaten mogen zich aanmelden via dave.pans@kfcdiepenbeek.be

Hoe de ouderraad contacteren?
 

Praktisch hebben we ervoor gezorgd dat er per lichting een aanspreekpunt is waar al jullie info, ideeën, verbeterpunten, etc...worden gekanaliseerd zodat geen info verloren gaat. Je kan de ouderraad als volgt contacteren:

DOELSTELLING

 • De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en de respectievelijke jeugdspelers binnen KFC DIEPENBEEK;

 • De ouderraad onderhoudt steeds voeling met alle ouders en spelers, zodoende kort op de bal te spelen door opmerkingen snel te ventileren binnen de ouderraad;

 • De ouderraad stelt de ouders in de gelegenheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen.   Als dusdanig stimuleert de ouderraad de actieve participatie van alle ouders in de jeugdwerking en wordt het gevoel versterkt dat de ouders deel uitmaken van de jeugdwerking van KFC DIEPENBEEK;

 • In overleg met het jeugdbestuur verwoordt de ouderraad de verwachtingen, bezorgdheden en meningen van de ouders en de jeugdspelers ;

 • De ouderraad fungeert als adviesraad voor het jeugdbestuur en de sportieve cel.   De ouderraad kan adviseren en voorstellen formuleren om de jeugdwerking op organisatorisch vlak beter te laten functioneren ;

 • De ouderraad is een waardevolle informatiebron voor het jeugdbestuur van KFC DIEPENBEEK, daar de ouderraad een open communicatie hoog in het vaandel draagt ;

 • De ouderraad heeft tot doel om voor een goede communicatie te zorgen tussen alle partijen, zijnde de ouders, de spelers, het jeugdbestuur en de sportieve cel, waardoor een grotere transparantie ontstaat tussen alle partijen ;

 • De ouderraad is een schakel tussen ouders, jeugdspelers, jeugdbestuur en sportieve cel.  De ouderraad dient niet alleen als klankbord, maar heeft eveneens een spreekbuisfunctie in het belang van de voetbalopleiding van de jeugdspelers ;

 • De ouderraad kan ten allen tijde het jeugdbeleidsplan van KFC DIEPENBEEK toetsen aan de werkelijkheid ;

 • De ouderraad centraliseert de eventuele extra-sportieve bezwaren van de ouders via e-mail.  De grieven zullen worden besproken tijdens de maandelijkse vergaderingen.

 • De ouderraad behandelt de normen en waarden van KFC DIEPENBEEK, voornamelijk met betrekking tot het gedrag en de houding van de jeugdspelers tijdens zowel trainingen als wedstrijden.  Ook het gedrag van de ouders zal hieraan worden afgetoetst ;
   

FUNCTIONERING
 

 • De ouderraad streeft ernaar om elke leeftijdscategorie (U6 tot en met U21) te laten vertegenwoordigen door maximum 2 ouders per lichting (bij voorkeur een andere persoon dan de ploegafgevaardigde) ;

 • Elk lid van de ouderraad vertegenwoordigt zijn leeftijdslichting ;

 • De ouderraad laat zich niet in met het sportieve jeugdbeleid van KFC DIEPENBEEK en behandelt tevens geen individuele belangen ;

 • De ouderraad vergadert tenminste eenmaal om de zes weken.  Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. De verslagen liggen ter inzage op het secretariaat van het jeugdcomplex op de Heidestraat ;

 • De leden van het jeugdbestuur en de sportieve cel worden uitgenodigd op de vergaderingen ;

 • De ouderraad behandelt onderwerpen die worden voorgedragen door één van de belanghebbende partijen, voornamelijk van de ouders en de jeugdspelers, maar ook van het jeugdbestuur of de sportieve cel.  Dit kan handelen over zowel organisatorische zaken als over extra-sportieve thema’s ;

 • Alle ouders kunnen op een laagdrempelige manier hun onderwerpen, vragen , opmerkingen, wensen en ideeën uiten en ter discussie stellen.  Hiervoor is een emailadres beschikbaar (ouderraad@kfcdiepenbeek.be ) ;

 • De ouderraad signaleert alle organisatorische onderwerpen aan het jeugdbestuur, die op zijn beurt een stelling inneemt.  De beslissing van het jeugdbestuur zal op de eerstvolgende vergadering worden meegedeeld aan de ouderraad ;

 • De ouderraad beschikt over de mogelijkheid om via een nieuwsbrief, Facebook-pagina of website van het jeugdbestuur te communiceren naar alle ouders. 

 
FOOTPASS
 
 • Facebook - Black Circle